Project News

The planning application for a wind farm at Garn Fach, south of Newtown, has now been validated and has proceeded to the next formal part of the planning process. 

The scheme was first announced in January 2020 and since then EDF Renewables UK has completed site assessments and surveys, as well as three public consultation exercises, including consulting on the draft Environmental Impact Assessment last autumn (2021). Now, Planning and Environment Decisions Wales (PEDW) – a department of Welsh Government – will conduct their own consultation followed by an examination of the application before giving its recommendations to Welsh Ministers for a final decision. This part of the process is led by an independent planning inspector.

All the application documents can be downloaded (click on the links above). Alternatively, you can access the planning documentation on the PEDW portal using reference number 3244499. Respondents have until 28th June 2022 to make their representations.

Newyddion am y Prosiect

Mae’r cais cynllunio ar gyfer fferm wynt yn Garn Fach, i’r de o’r Drenewydd, bellach wedi’i ddilysu ac wedi symud ymlaen i ran ffurfiol nesaf y broses gynllunio.

Cyhoeddwyd y cynllun am y tro cyntaf ym mis Ionawr 2020 ac ers hynny mae EDF Renewables UK wedi cwblhau asesiadau ac arolygon o’r safle, yn ogystal â thri ymarfer ymgynghori cyhoeddus, gan gynnwys ymgynghori ar yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol drafft yr hydref diwethaf (2021). Nawr, bydd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru - adran o Lywodraeth Cymru - yn cynnal ei ymgynghoriad eu hun ac yna archwiliad o'r cais cyn rhoi ei argymhellion i Weinidogion Cymru am benderfyniad terfynol. Arweinir rhan hon y broses gan arolygydd cynllunio annibynnol.

Gellir lawrlwytho'r holl ddogfennau cais (cliciwch ar y dolenni uchod). Fel arall, gallwch weld y dogfennau cynllunio ar borth Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru gan ddefnyddio rhif cyfeirnod 3244499. Mae gan ymatebwyr hyd at 28 Mehefin 2022 i wneud eu sylwadau.

Project Description

Garn Fach Wind Farm is an 85 MW, 17 turbine proposal, each with a tip height of up to 149.9 metres. The site would be capable of generating enough renewable electricity for 69,000 homes* and help the Welsh and UK Governments to meet climate targets. 

*35% capacity factor – conservative figure based on measurements from the on-site mast. Average household consumption of 3,772 kWh from Energy consumption in the UK (www.gov.uk)

Disgrifiad o’r Prosiect

Mae Fferm Wynt Garn Fach yn gynnig am 85 MW, 17 tyrbin, pob un ag uchder blaen llafn o hyd at 149.9 metr. Byddai’r safle’n gallu cynhyrchu digon o drydan adnewyddadwy ar gyfer 69,000 o gartrefi* a helpu Llywodraethau Cymru a’r DU i gyrraedd targedau hinsawdd.

*Ffactor cynhwysedd 35% - ffigwr ceidwadol yn seiliedig ar fesuriadau o'r mast ar y safle. Defnydd cyfartalog cartrefi o 3,772 kWh o'r defnydd o Ynni yn y DU (www.gov.uk)

Site Boundary Plan

Ffin y Safle

Community

We are proud of the investment we make in the communities that host our projects and we work with local and regional companies wherever possible. We established a Garn Fach Wind Farm community liaison group consisting of local representatives. We are a member of Mid Wales Chamber of Commerce and Mid Wales Manufacturing Group and have already contracted with 10 Welsh companies on project development. Here are some of the benefits that our Garn Fach Wind Farm could bring:

 • Community benefit fund of up to £425,000 every year of operation (index linked)
 • Gross Value Added impact to Powys of £31m
 • 61 jobs in Powys over the lifetime of the wind farm
 • Up to 10% local ownership
 • New footpaths and cycle tracks across the site, interpretation boards, and a visitor car park to make these accessible

Cymuned

Rydym ni'n falch o'r buddsoddiad rydym ni'n ei wneud yn y cymunedau sy'n cynnal ein prosiectau ac rydym ni'n gweithio gyda chwmnïau lleol a rhanbarthol lle bynnag y bo modd. Ni wedi sefydlu grŵp cyswllt cymunedol Fferm Wynt Garn Fach sy’n cynnwys cynrychiolwyr lleol. Rydym ni’n aelod o Siambr Fasnach Canolbarth Cymru a Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru ac rydym ni eisoes wedi contractio gyda 10 cwmni o Gymru ar ddatblygu prosiectau. Dyma rai o'r buddion y gallai ein Fferm Wynt Garn Fach eu cynnig:

 • Cronfa budd cymunedol o hyd at £425,000 bob blwyddyn o weithredu (mynegai-gysylltiedig)
 • Effaith Gwerth Ychwanegol Gros o £31m i Bowys
 • 61 o swyddi ym Mhowys dros oes y fferm wynt
 • Hyd at 10% o berchnogaeth leol
 • Llwybrau troed a thraciau beicio newydd ar draws y safle, byrddau dehongli, a maes parcio i ymwelwyr i wneud y rhain yn hygyrch
   

Garn Fach Wind Farm Timeline

 • January 2020 - the Garn Fach Wind Farm proposal was announced, and public information days were held
 • Spring 2020 - Scoping Direction received from the Planning Inspectorate
 • Summer 2020 - Wind monitoring mast installed on site
 • September 2020 - First meeting of the Community Liaison Group
 • October & November 2020 - Second round of non-statutory, informal, public consultation
 • July to September 2021 - Statutory pre-application consultation and publication of the draft Environmental Statement
 • Spring 2022 - Submission of the planning application to PEDW
 • Spring/Summer 2022 - Examination of the application by the planning inspector, recommendation to the Welsh Government Minister
 • 2023 - Decision by the Welsh Government Minister

Amserlen Fferm Wynt Garn Fach

 • Ionawr 2020 - Cyhoeddi cynnig Fferm Wynt Garn Fach, a chynnal diwrnodau gwybodaeth i’r cyhoedd
 • Gwanwyn 2020 - Cyfarwyddyd Cwmpasu yn cael ei dderbyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio
 • Haf 2020 - Gosod mast monitro gwynt ar y safle
 • Medi 2020 - Cyfarfod cyntaf y Grŵp Cyswllt Cymunedol
 • Hydref a Tachwedd 2020 - Ail rownd yr ymgynghoriad cyhoeddus anstatudol, anffurfiol
 • Gorffennaf i Medi 2021 - Ymgynghoriad statudol cyn ymgeisio a chyhoeddi'r Datganiad Amgylcheddol drafft
 • Gwanwyn 2022 – Cyflwyno’r cais cynllunio i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru
 • Gwanwyn/Haf 2022 - Yr arolygydd cynllunio yn archwilio’r cais, argymhelliad i Weinidog Llywodraeth Cymru
 • 2023 – Penderfyniad gan Weinidog Llywodraeth Cymru

Project Downloads

The Garn Fach application can also be accessed on the planning inspectorate Wales web page, at: 

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/projects/wales/garn-fach-wind-farm/

Lawrlwythiadau sy’n ymwneud â’r Prosiect

Gellir cyrchu cais Garn Fach hefyd ar dudalen we arolygiaeth gynllunio Cymru, yn:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/projects/wales/garn-fach-wind-farm/

Contact

If you have any question or would like to contact us please send an email at garn.fach@edf-re.uk.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gysylltu â ni, mae croeso i chi e-bostio garn.fach@edf-re.uk.