Project News

EDF Renewables (EDF R) is developing a proposal for a new wind farm to be built south of Newtown, Powys.  Fourteen local farmers and their wider families are partners in the project.

We held our first round of public consultation soon after announcing the project in January 2020. The second round of consultation ran from 26th October to 16th November.

Because of COVID-19, we couldn’t meet face-to-face this time, and we conducted our consultation remotely. Lots of information was presented in our virtual exhibition, including presentations, banners, maps, and fly-through videos. This information is still available to view by clicking the button below.

As part of this second round of consultation, we also sent an information leaflet to every household within a 10km radius of the proposed site which included a freepost return feedback form.

We are currently collating the feedback and will publish a consultation feedback report early in the New Year.

In the meantime, the community liaison group (CLG) met for the second time and had a further discussion about local ownership and heard presentations from experts in the field. The minutes of the first CLG meeting are now agreed and published in the download section below.

There will be a statutory pre-application consultation on the project in 2021.

Newyddion am y Prosiect

Mae EDF Renewables (EDF R) yn datblygu cynnig am fferm wynt newydd i’w hadeiladu i’r de o’r Drenewydd, Powys. Mae 14 o ffermwyr lleol a’u teuluoedd ehangach yn bartneriaid yn y prosiect.

Cynhaliom ni ein cylch ymgynghori cyntaf yn fuan ar ôl cyhoeddi’r prosiect ym mis Ionawr 2020. Cynhaliwyd yr ail gylch ymgynghori o 26 Hydref i 16 Tachwedd.

Oherwydd COVID-19, nid oedd modd i ni gyfarfod wyneb yn wyneb y tro hwn, a chynhaliom ni ein hymgynghoriad o bell. Cyflwynwyd llawer o wybodaeth yn ein harddangosfa rithriol, gan gynnwys arddangosfeydd, baneri, mapiau a fideos hedfan rhithiol. Mae’r wybodaeth hon dal ar gael trwy glicio ar y botwm isod.

Fel rhan o’r ail gylch ymgynghori, anfonom ni daflen wybodaeth i bob cartref o fewn radiws o 10km i’r safle arfaethedig, oedd yn cynnwys ffurflen adborth i’w dychwelyd trwy radbost.

Rydym ni wrthi’n casglu’r adborth a byddwn ni’n cyhoeddi adroddiad adborth ar yr ymgynghoriad yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Yn y cyfamser, cyfarfu’r Grŵp Cyswllt â’r Gymuned am yr ail waith a chynnal trafodaeth bellach ynghylch perchnogaeth leol a chlywed cyflwyniadau gan arbenigwyr yn y maes. Mae cofnodion cyfarfod cyntaf y Grŵp Cyswllt â’r Gymuned bellach yn derfynol ac wedi eu cyhoeddi yn yr adran lawrlwytho isod.

Bydd ymgynghoriad statudol cyn ymgeisio ar y prosiect yn cael ei gynnal yn 2021.

Project Description

The project is being scoped for up to 22 turbines, each generating approximately 5 MW, with a tip height of up to 149.9 metres.

The Garn Fach Wind Farm would be an important source of low carbon electricity and could:

 • Have an installed capacity of around 110 MW
 • Meet the average annual domestic electricity requirements of up to 59,000 households*

 

The Garn Fach Wind Farm would also support the Welsh Government to meet its decarbonisation targets, which are:

 • Wales to be generating 70% of its electricity consumption from renewables by 2030
 • Reduce carbon emissions by at least 95% by 2050, with an ambition to meet net zero carbon emissions

 

The final planning decision will be taken by the Welsh Government Minister following the advice and recommendations of an independent planning inspector.  Powys County Council is a statutory consultee.

*Load factor (unchanged configuration basis) from ‘Digest of UK Energy Statistics 2020’.

Disgrifiad o’r Prosiect

Mae'r prosiect yn cael ei gwmpasu ar gyfer hyd at 22 tyrbin, pob un yn cynhyrchu tua 5 MW, gydag uchder brig o hyd at 149.9 metr.

Byddai Fferm Wynt Garn Fach yn ffynhonnell bwysig o drydan carbon isel a gallai:

 • Fod â chapasiti wedi ei osod o tua 110 MW
 • Bodlon gofynion trydan domestig blynyddol cyfartalog hyd at 59,000 o gartrefi*

 

Byddai Fferm Wynt Garn Fach hefyd yn helpu Llywodraeth Cymru i gyrraedd ei thargedau datgarboneiddio, sef:

 • Cymru i gynhyrchu 70% o'i defnydd o drydan o ynni adnewyddadwy erbyn 2030
 • Lleihau allyriadau carbon o leiaf 95% erbyn 2050, gydag uchelgais i fodloni allyriadau di-garbon net

 

Gweinidog Llywodraeth Cymru fydd yn gwneud y penderfyniad cynllunio terfynol yn dilyn cyngor ac argymhellion arolygydd cynllunio annibynnol.  Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghorai statudol.

*Ffactor llwyth (ar sail ffurfweddu heb ei newid) o 'Digest of UK Energy Statistics 2020'.

Site Boundary Plan

Ffin y Safle

Community

EDF R is committed to delivering local benefits and working in partnership with local communities.

The Garn Fach community benefit fund will be £5,000 per megawatt, which could be up to £550,000 each year the wind farm is operational.  The community will decide what local good causes will benefit from funding.  

In line with EDF R’s good practice, and to meet the Welsh Government’s target for renewable energy projects to have an element of local ownership, EDF R is offering local communities the opportunity to invest up to 10% in the project.

Many local businesses already supply the renewables industry in Powys.  We will ensure that Garn Fach delivers contracts to local suppliers.  EDF R is a member of the Mid Wales Chamber of Commerce and we’ll work with them to ensure that local firms can access contract opportunities. 

As part of the engagement process we have established a wind farm community liaison group to share information and help us to progress our plans.

Cymuned

Mae EDF R wedi ymrwymo i sicrhau buddion lleol a gweithio mewn partneriaeth â chymunedau lleol.

Bydd cronfa budd cymunedol Garn Fach yn £5,000 y megawat, a allai fod hyd at £550,000 bob blwyddyn mae'r fferm wynt yn weithredol. Bydd y gymuned yn penderfynu pa achosion da lleol fydd yn elwa o gyllid.  

Yn unol ag arfer da EDF R, ac er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru i brosiectau ynni adnewyddadwy  gael elfen o berchnogaeth leol, mae EDF R yn cynnig cyfle i gymunedau lleol fuddsoddi hyd at 10% yn y prosiect.

Mae llawer o fusnesau lleol eisoes yn cyflenwi'r diwydiant ynni adnewyddadwy ym Mhowys. Byddwn yn sicrhau bod Garn Fach yn darparu contractau i gyflenwyr lleol. Mae EDF R yn aelod o Siambr Fasnach y Canolbarth a byddwn yn gweithio gyda nhw i sicrhau bod cwmnïau lleol yn gallu manteisio ar gyfleoedd i sicrhau contractau. 

Fel rhan o'r broses ymgysylltu rydym ni wedi sefydlu grŵp cyswllt cymunedol y fferm wynt i rannu gwybodaeth a'n helpu ni i ddatblygu ein cynlluniau.

Garn Fach Wind Farm Timeline

 • January 2020 - the Garn Fach Wind Farm proposal was announced, and public information days were held
 • Spring 2020 - Scoping Direction received from the Planning Inspectorate
 • Summer 2020 – Wind monitoring mast installed on site
 • September 2020 – First meeting of the Community Liaison Group
 • October & November 2020 – Second round of non-statutory, informal, public consultation
 • Early 2021 – Statutory 6-week pre-application consultation (and publication of the draft Environmental Statement)
 • 2021 – EDF R will submit a planning application with Environmental Statement
 • 2021 – Examination of the planning application is undertaken by the independent planning inspector, with a recommendation to the Welsh Government Minister
 • 2022 – A decision by the Welsh Government Minister

Amserlen Fferm Wynt Garn Fach

 • Ionawr 2020 - Cyhoeddi cynnig Fferm Wynt Garn Fach, a chynnal diwrnodau gwybodaeth i'r cyhoedd
 • Gwanwyn 2020 – Derbyn Cyfarwyddyd Cwmpasu gan yr Arolygiaeth Gynllunio
 • Haf 2020 – Gosod mast monitro gwynt ar y safle
 • Medi 2020 – Cyfarfod cyntaf y Grŵp Cyswllt Cymunedol
 • Hydref a Thachwedd 2020 – Ail gylch ymgynghori cyhoeddus anstatudol, anffurfiol
 • Dechrau 2021 – Ymgynghoriad statudol 6 wythnos cyn ymgeisio (a chyhoeddi'r Datganiad Amgylcheddol drafft)
 • 2021 – EDF R yn cyflwyno cais cynllunio gyda Datganiad Amgylcheddol
 • 2021 – Yr arolygydd cynllunio annibynnol yn archwilio'r cais cynllunio, gydag argymhelliad i Weinidog Llywodraeth Cymru
 • 2022 – Penderfyniad gan Weinidog Llywodraeth Cymru

 

Project Downloads

As the project develops, we will make available documents and other important information for you to download, below.

The Garn Fach application can also be accessed on the planning inspectorate Wales web page, at: 

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/projects/wales/garn-fach-wind-farm/

Lawrlwythiadau sy’n ymwneud â’r Prosiect

Wrth i’r prosiect ddatblygu, bydd dogfennau a gwybodaeth bwysig arall ar gael i chi eu lawrlwytho, yma. 

Gellir cyrchu cais Garn Fach hefyd ar dudalen we arolygiaeth gynllunio Cymru, yn:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/projects/wales/garn-fach-wind-farm/

Contact

If you have any questions or would like to contact us regarding the Garn Fach Wind Farm, please send us an email at garn.fach@edf-re.uk

 

* Load factors based on the five-year rolling averages on unchanged configuration basis using Table 6.5 of 'Digest of UK Energy Statistics' - latest figures as per July 2019 release

** Based on conversion figures provided by BEIS and the digest of UK Energy Statistics

Cyswllt

Os oes gennych chi gwestiynau neu os hoffech chi gysylltu â ni ynglŷn â Fferm Wynt Garn Fach, e-bostiwch ni ar garn.fach@edf-re.uk

 

*Ffactorau llwytho yn seiliedig ar y cyfartaleddau treigl pum mlynedd ar sail cyfluniad sefydlog gan ddefnyddio ‘Crynodeb o Ystadegau Ynni y DU’ Gorffennaf 2019

**Yn seiliedig ar ffigyrau trosi a ddarparwyd gan BEIS a Chrynodeb o Ystadegau Ynni y DU